Zgodnie z przepisami ustawy zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które mają zacząć obowiązywać od 01 czerwca 2018 r., przejęcie firmy po śmierci przedsiębiorcy ma odbywać się według nowej, łatwiejszej procedury, która zapewni ciągłość funkcjonowania firmy.

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych należy obecnie do kwestii nieuregulowanych przepisami. Uwzględniając statystyki dotyczące ilości firm jednoosobowych, ich wpływ na PKB oraz wskaźnik zatrudnienia, resort rozwoju zaproponował rozwiązania, dzięki którym po śmierci przedsiębiorcy firma nie przestanie istnieć.

Obecnie wraz ze śmiercią przedsiębiorcy wiąże się zakończenie bytu firmy a spadkobiercy nie mają możliwości płynnej kontynuacji działalności gospodarczej. Wyłączona jest co do zasady możliwość wykorzystywania numeru NIP przedsiębiorcy, dokonywania rozliczeń podatkowych, dostępu do rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby przedsiębiorstwa i dokonywania z niego wypłat. Konsekwencją śmierci przedsiębiorcy jest także wygaśnięcie umów o pracę, pełnomocnictw, umów cywilnoprawnych czy też decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej, jak koncesje, licencje i zezwolenia.

Projekt ustawy przewiduje rozwiązania pozwalające na zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy, w tym zapewnienie trwania ciągłości umów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, umów o pracę czy decyzji administracyjnych, a dzięki kontynuacji działalności firmy, która będzie w dalszym ciągu mogła generować przychody i zyski, zachowane zostaną miejsca pracy i regulowane będą zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania publicznoprawne. Co istotne, nowelizacją objęto również kwestie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa przez osoby je prowadzące, bez względu na stopień pokrewieństwa, co zachęci do kontynuowania działalności zmarłego przedsiębiorcy. 

 

7