Spór dotyczył tego, czy poszkodowanemu przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków na najem pojazdu zastępczego, czy w ramach obowiązku minimalizacji szkody miał obowiązek skorzystania z oferty najmu pojazdu ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującego mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych od oferowanych przez wynajmującego.

Sąd okręgowy rozpoznający apelację uznał, że z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie oraz w praktyce likwidacji szkód przez ubezpieczycieli, ma do czynienia z zagadnienie budzącym poważne wątpliwości.

W odpowiedzi na zadane pytanie Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w uchwale z dnia 25 sierpnia 2017 r. sygn. akt III CZP 20/17 uznał, że wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione. 

6