Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, zgodnie z którym użycie czeskiego auta w Polsce do celów biznesowych skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty akcyzy.

Z pytaniem do organu zwrócił się podatnik, który przedstawił następujący stan faktyczny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka planuje pozyskać samochody osobowe na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu od podmiotu posiadającego siedzibę na terytorium Republiki Czeskiej. Samochody będą wykorzystywane przez pracowników Spółki na terytorium Polski lub innych krajów UE, a mowa najmu zostanie zawarta na terytorium Czech. Po zawarciu umowy najmu samochody osobowe zostaną odebrane przez pracowników Spółki od podmiotu wynajmującego z terytorium Czech i następnie przemieszczone na terytorium Polski. Samochody osobowe będą zarejestrowane tylko na terytorium Republiki Czeskiej. Zdaniem podatnika, w przedstawionej sytuacji nie dojdzie do powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego na terytorium Polski.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z dnia 19 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.JS) Dyrektor KIS powołał się na art. 100 ust. 5 pkt 9 ustawy o akcyzie, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania samochodu akcyzą jest użycie go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, co w praktyce oznacza, że złożenia deklaracji, jak również zapłaty podatku należy dokonać już za miesiąc, w którym doszło do użycia samochodu na cele biznesowe.

Warto zwrócić uwagę, że inaczej wygląda sytuacja w przypadku samochodów użytkowanych przez polskich przedsiębiorców, których faktycznym właścicielem jest leasingobiorca lub spółka czeska - w wielu przypadkach stworzona właśnie z przeznaczeniem na ten cel. Wówczas to spółka zagraniczna ponosi koszty użytkowania pojazdu, co wskazuje na domniemanie, że korzysta z niego w działalności gospodarczej. A zatem w takiej sytuacji nie można obciążyć z tego tytułu akcyzą polskiej spółki.

Niemniej jednak, z uwagi na ryzyko zapłaty podatku, przedsiębiorcy, którzy mają zamiar korzystać z samochodów zza południowej granicy powinni dokładnie przeanalizować ryzyko z tym związane.

8