Ubezpieczenie wypadkowe, jako jeden z elementów systemu ubezpieczeń społecznych, w przypadku zakładów pracy zatrudniających powyżej 10 pracowników, jest zobowiązaniem, którego obliczanie jest szczególnie skomplikowane w świetle obowiązujących przepisów.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych podlega indywidualnemu ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jest obliczana, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

Z uwagi na stopień skomplikowania kalkulacji zobowiązania z tytułu składki wypadkowej, przedsiębiorstwa niejednokrotnie nie weryfikują i nie kontrolują prawidłowości rozliczeń z tego tytułu.

Z naszego doświadczenia wynika, że składka ta może być ustalona nieprawidłowo przez zakłady pracy, co może rodzić nadpłatę składki (w przypadku zawyżania zobowiązania) lub zaległość (w przypadku zaniżania jego wysokości). Oszczędności możliwe do uzyskania z tego tytułu to nawet 0,8% wartości wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwo w skali roku.

Nasza kancelaria pomaga zweryfikować sposób rozliczeń przedsiębiorstwa z tytułu składki wypadkowej oraz zidentyfikować potencjalne obszary oszczędności. W ramach naszej pomocy:

  • przeanalizujemy wszystkie elementy wpływające na prawidłowe obliczenie składki wypadkowej;

  • zweryfikujemy prawidłowość składek już wpłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  • przeanalizujemy dokumentację przekazywaną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytuły składki wypadkowej;

  • przygotujemy podsumowanie naszej analizy, z wyszczególnienie zidentyfikowanych nieprawidłowości (wskazaniem obszarów możliwych oszczędności lub obszarów ryzyka z tytułu składki wypadkowej) wraz z rekomendowanym przez nas planem działania;

  • będziemy wspierać Państwa w trakcie przygotowywania dokumentacji koniecznej dla wdrożenia zidentyfikowanych działań optymalizacyjnych;

  • będziemy prowadzić nasze działania, aż do uzyskana wymiernych efektów dla przedsiębiorstwa.

Projekty dotyczące optymalizacji składki wypadkowej są przeprowadzane przez doradców podatkowych oraz radców prawnych, którzy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących zobowiązań publicznoprawnych.

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników