Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca szerokie spektrum zagadnień, od kwestii zdolności do czynności prawnych, przez umowy i zobowiązania, do prawa spadkowego.

Poniżej przedstawiamy zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, które są tematami najczęściej pojawiającymi się w działalności przedsiębiorstw, jak i w sprawach osób fizycznych.

Prawo umów

Umowa stanowi źródło praw i obowiązków stron, definiuje relacje pomiędzy współpracującymi podmiotami. Związanie się kontraktem zapewnia pewność prawną transakcji, która z kolei stanowi podstawę dalszych działań ekonomicznych podejmowanych przez przedsiębiorców. Zawarcie umowy określonej treści określa możliwości danego przedsiębiorcy w ramach zawartego porozumienia, a sposób jej realizacji wpływa na ocenę wiarygodności przedsiębiorcy, jako partnera biznesowego. Tym bardziej istotne jest, by umowy zawierane przez Państwa firmę w pełni odzwierciedlały Państwa wolę, a w tym cele i oczekiwania związane z umową.

Wiedza o tym, jak formułować umowy, pod kątem interesów przedsiębiorcy i w ramach obowiązującego prawa, pozwoli Państwu podejmować decyzje w oparciu o jak najszerszy zakres informacyjny, a w konsekwencji poprawić pewność obrotu handlowego Państwa firmy i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Nasza kancelaria pomoże Państwu sformułować umowy skuteczne pod względem formalnym, jak i najpełniej uwzględniające Państwa potrzeby i interesy. Doradzimy Państwu wybór najkorzystniejszych podatkowo modeli transakcji, zaproponujemy najkorzystniejsze zapisy wpływające na Państwa prawa i obowiązki, jak i wskażemy i oszacujemy ryzyko związane z konkretnymi zapisami umownymi.

W ramach działalności naszej kancelarii przygotowujemy i opiniujemy między innymi:

 • wszystkie umowy prawa cywilnego, jak umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy najmu i dzierżawy, umowy leasingu, etc.;

 • umowy związane z zatrudnieniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa, takie jak umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy dla członków zarządu i członków rad nadzorczych;

 • umowy współpracy handlowej i marketingowej, takie umowy franchisingu, umowy dystrybucji, kontrakty reklamowe, umowy konsorcjum, umowy sponsoringu, umowy faktoringu, cesje;

 • wszelkie umowy związane z własnością intelektualną i prawami autorskimi, a w tym umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne;

 • umowy z zakresu prawa bankowego, w tym umowy kredytu, umowy o udzieleniu gwarancji bankowej, umowy rachunków i depozytów, umowy przewłaszczeniowe, umowy akwizycji, umowy brokerskie, czy kontrakty maklerskie.

Nieruchomości

Nieruchomości – grunty, budynki i lokale – to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy składnik majątkowy, tak osób fizyczny, jak i przedsiębiorstw. Zarówno obrót, jak i samo posiadanie nieruchomości wiąże się z licznymi aspektami prawnymi, których właściwe zrozumienie znacząco ułatwi zarządzanie nieruchomością, a często może również zmniejszyć opłaty związane z jej własnością, czy posiadaniem. Z kolei sprawne przeprowadzenie inwestycji, niemal zawsze przekłada się na realne zyski osiągane przez przedsiębiorstwo, kiedy wzniesiona konstrukcja może szybciej zacząć „pracować” na rzecz inwestora.

W naszej kancelarii pomagamy właścicielom nieruchomości w stworzeniu takiego modelu zarządu nieruchomościami, który będzie najbardziej optymalny podatkowo, właściwie zabezpieczony prawnie i wydajny organizacyjnie. Przeprowadzamy również wszelkie postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne związane z procesami inwestycyjnymi, jak również reprezentujemy klientów przed organami i sądami w sprawach opłat i danin publicznoprawnych związanych z nieruchomościami.

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w licznych tematach związanych z nieruchomościami. Między innymi:

 • skutecznie przeprowadzamy postępowania mające na celu częściowe odzyskanie podatku od nieruchomości, doradzamy w kwestiach podatkowych i księgowych, a w tym w temacie amortyzacji;

 • formułujemy i opiniujemy umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, doradzamy w zakresie praw i obowiązków użytkownika wieczystego oraz reprezentujemy naszych klientów w sprawach o wypowiedzenie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste;

 • doradzamy w kwestiach współwłasności, skutecznie przeprowadzamy postępowania o przywrócenie posiadania nieruchomości lub ich części, o zniesienie współwłasności, jak i o zwrot opłat lub pożytków związanych z nieruchomością;

 • udzielamy kompleksowych porad prawnych w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną na rzecz współwłaścicieli, zarządców, wspólnot mieszkaniowych, czy spółdzielni;

 • reprezentujemy naszych klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości;

 • udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w kwestiach obciążenia nieruchomości służebnością lub hipoteką, a w tym przeprowadzamy postępowania o wpis lub wykreślenie obciążeń;

 • skutecznie przeprowadzamy wszelkie postępowania związane z procesem budowlanym, takie jak odrolnienie działki, podział działek, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenie na użytkowanie;

 • formułujemy i opiniujemy umowy deweloperskie oraz umowy o wyodrębnienie lokalu, jak również skutecznie przeprowadzamy postępowania sądowe wyodrębniające lokale;

 • udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w sprawach o wywłaszczenie oraz wynagrodzenie za wywłaszczenie i reprezentujemy klientów przed sądem;

 • formułujemy i opiniujemy wszelkie umowy związane z nieruchomościami, takie jak sprzedaż, darowiznę, najem, dzierżawę, użyczenie, dożywocie, czy z inwestycjami na nich prowadzonymi, jak umowę o roboty budowlane.

Naruszenie dóbr osobistych

Za dobra osobiste uznaje się niemajątkowe wartości wiążące się z osobowością każdego człowieka, które powszechnie uznawane są w społeczeństwie za podlegające szczególnej ochronie.

Wśród tych wartości wymienia się między innymi:

 • zdrowie;

 • wolność;

 • cześć;

 • swobodę sumienia;

 • prywatność;

 • nazwisko i pseudonim;

 • wizerunek;

 • tajemnicę korespondencji;

 • kult pamięci osób zmarłych;

 • twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Podkreślić należy, że dobra osobiste, jak i środki prawne ich ochrony, przysługują zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, a w tym spółkom prawa handlowego. Prawo chroni te osoby przed naruszeniem istotnych dla nich dóbr, jak na przykład przed rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o ich działalności, które godzić mogą w renomę firmy.

W ostatnim czasie znacząco wzrosła społeczna świadomość społeczna związana z ochroną dóbr osobistych, a spory na tym tle często wkraczają w inne dziedziny prawa, w szczególności związane ze środkami masowego przekazu, jak prasa, czy telewizja.

W ramach pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię:

 • identyfikujemy naruszenia dóbr osobistych i wskazujemy właściwe środki prawne usuwające skutki naruszeń;

 • wypracowujemy najkorzystniejszą strategię działania wobec naruszenia dóbr osobistych z uwzględnieniem specyfiki ochrony danego dobra;

 • udzielamy kompleksowych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, karnego, jak i szczególnych dziedzin prawa (np. prawo prasowe, prawo autorskie), związanych z ochroną dóbr osobistych;

 • prezentujemy stanowisko i roszczenia naszych klientów w sporze ze stroną przeciwną;

 • reprezentujemy naszych klientów we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z ochroną dóbr osobistych.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z wypadkiem

Każdy, kto poniósł szkodę lub doznał krzywdy ma prawo do stosownej rekompensaty. Jednocześnie, często zdarza się, że osoby lub podmioty odpowiedzialne za pokrycie strat lub rekompensatę krzywd, uchylają się od odpowiedzialności lub też rażąca zaniżają wypłacane zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Posiadając odpowiednie wsparcie prawne, mają Państwo zdecydowanie większe szanse na uzyskanie rekompensaty, która odpowiadałaby poziomowi Państwa krzywdy lub poniesionej szkody.

Nasi prawnicy przeprowadzą dla Państwa całe postępowanie mające na celu uzyskanie stosownej rekompensaty. W szczególności będziemy Państwa reprezentować w pertraktacjach z podmiotem odpowiedzialnym, jak również we wszystkich postępowaniach, w tym sądowych, które zapewnią uzyskanie adekwatnego zadośćuczynienia i odszkodowania w Państwa sprawie.

W ramach działalności naszej kancelarii:

 • identyfikujemy podmioty odpowiedzialne za szkodę oraz wysokość szkody i imieniem naszych klientów występujemy o wypłatę oraz prowadzimy postępowanie likwidacji szkody przed ubezpieczycielami;

 • skutecznie przeprowadzamy postępowania sądowe mające na celu zasądzenie zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, straty moralne, czy śmierć osoby bliskiej;

 • skutecznie przeprowadzamy postępowania sądowe w celu zasądzenia renty za utratę zdolności do pracy, zwiększenia potrzeb, czy zmniejszenia perspektyw na przyszłość, np. w wyniku kalectwa;

 • skutecznie przeprowadzamy postępowania sądowe o odszkodowanie za poniesione straty materialne takie jak uszkodzenia samochodu, czy koszty związane z leczeniem;

 • reprezentujemy naszych klientów we wszystkich postępowaniach sądowych w sprawach z wypadków.

Wspólnikiem kierującym działem prawa cywilnego i spadków jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział prawa cywilnego i spadków KWK Legal.

pdf Rekompensata za wypadki pdf UMOWY Z KONSUMENTEM - pomoc prawna dla sklepów internetowych