Jednostki samorządu terytorialnego w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z przysługującego im prawa do odliczania podatku VAT ponoszonego w związku z realizowanymi inwestycjami oraz zakupami towarów i usług na potrzeby bieżące. Jednakże, korzystne dla samorządu orzecznictwo sądów administracyjnych oraz pozytywne stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości odliczania przez takie jednostki podatku VAT powodują, że jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej decydują się na podejmowanie działań nakierowanych na realizowanie oszczędności podatkowych.

W efekcie optymalizacji swoich rozliczeń w zakresie VAT możliwe jest uzyskanie niejednokrotnie bardzo wysokich zwrotów podatku poniesionego w przeszłych okresach rozliczeniowych. Zakres możliwych do osiągnięcia w danej jednostce samorządu terytorialnego oszczędności podatkowych i wysokość  odzyskanego podatku VAT zależy od wielu czynników, w szczególności od intensywności procesów inwestycyjnych, charakteru inwestycji, struktury działalności gminy i sposobu gospodarowania mieniem. W ramach działalności naszej kancelarii proponujemy kompleksową realizację projektu nakierowanego na odzyskanie nieodliczonego podatku VAT oraz optymalizację bieżących i przyszłych rozliczeń w zakresie VAT.

Dodatkowo prowadzimy szkolenia pracowników danej jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za rozliczenia VAT, tak aby mogli jednostki te mogły we własnym zakresie realizować opracowane w trakcie projektu optymalizacje podatkowe w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Wspólnikiem kierującym działem doradztwa podatkowego jest doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział doradztwa podatkowego KWK Legal.

pdf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

pdf PRAWA AUTORSKIE zwiększenie wynagrodzenia pracowników