Z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń do Urzędu Patentowego. Polscy przedsiębiorcy rozwijając swoją działalność coraz częściej dbają o to, by zabezpieczyć przysługujące im prawa własności przemysłowej i to nie tylko na terenie kraju, ale również w Unii Europejskie, czy też globalnie. Świadomość praw związanych z zastrzeżeniem wypracowanych rozwiązań technicznych umożliwi Państwu trafniej ocenić potencjał swojego przedsiębiorstwa, a skuteczne wdrożenie ochrony prawnej pozwoli uzyskać przewagę rynkową i zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją.

W ramach naszej praktyki między innymi:

  • kompleksowo doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prawa własności przemysłowej, a w tym skutków zastrzeżeń w Urzędzie Patentowym;

  • skutecznie zabezpieczamy interesy naszych klientów formułując i opiniując umowy dotyczące praw własności przemysłowej, jak i zapisy dotyczące ochrony tych praw zawarte w innych umowach;

  • we współpracy z rzecznikami patentowymi skutecznie zastrzegamy prawa własności przemysłowej naszych klientów w zakresie wynalazków i patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych towarów, topografii układów scalonych.

Z drugiej strony nie rzadko spotyka się sytuacje, w których konkurent rynkowy występuje z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcy powołując się na prawa z rejestracji. Samo uzyskanie zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym nie przesądza jednak ani o zasadności udzielenia ochrony ani tym bardziej o zasadności roszczenia.

Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, przeciwko którym wystąpiono z roszczeniem opartym na prawach własności przemysłowej, a w szczególności:

  • oceniamy prawa z rejestracji i wysuwane roszczenia;

  • wdrażamy skuteczne środki obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;

  • reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniach przed Urzędem Patentowym o unieważnienie praw z rejestracji.

Niezależnie od powyższego doradzamy w sprawach odpowiedzialności karnej za naruszenie praw własności przemysłowej.

Wspólnikiem kierującym działem własności intelektualnej jest radca prawny Michał Kłodawski

 

Poniżej znajdują się foldery informacyjne dotyczące usług świadczonych przez dział własności intelektualnej KWK Legal.